ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర వైద్యశాలలో మెడికల్ స్టాప్ ఉద్యోగాలు || AP Guntur 136 Medical Staff Posts

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సమగ్ర వైద్యశాలలో మెడికల్ స్టాప్ ఉద్యోగాలు || AP Guntur 136 Medical Staff Posts

Walk in Interview for the 3rd Wave Covid-19 Recruitment of Pediatricians, Staff Nurses and Support Staff (MNO / FNO) in Government General Hospital, Guntur

Eligible applicants are requested to attend Walk in Interview for the 3rd Wave Covid-19 Recruitment on 06-08-2021 for the posts of Pediatricians, Staff Nurses and Support Staff (MNO / FNO) to work for the period of 6 months on temporary basis in Government General Hospital, Guntur.

Start Date : 02/08/2021

End Date : 06/08/2021

Notification PDF : Click Here

Official Website : https://guntur.ap.gov.in/notice_category/recruitment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *