క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు – చరిత్ర, సంస్కృతి  చరిత్ర – History Important Model Practice Paper – 6 Free online Mock Test For SI & Police Constable

క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు – చరిత్ర, సంస్కృతి  చరిత్ర – History Important Model Practice Paper – 6 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and […]

భారతదేశ చరిత్ర జాతీయ ఉద్యమం – విప్లవకారులు – Indian History Important Model Practice Paper – 5 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర జాతీయ ఉద్యమం – విప్లవకారులు – Indian History Important Model Practice Paper – 5 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test […]

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 3 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 3 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies […]

ఇండియన్ హిస్టరీ గాంధీ యుగం – Gandhi era Indian History Important 20 Questions

ఇండియన్ హిస్టరీ గాంధీ యుగం – Gandhi era Indian History Important 20 Questions గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికాలో తొలిసారి సత్యాగ్రహం ప్రారంభించిన సంవత్సరం 1. 1905 2. 1906 3. 1907 4. 1908 గాంధీజీ యొక్క అంతరాత్మ రక్షకుడు అని ఎవరిని అంటారు 1. శ్రీ రాజగోపాల చారి 2. గోపాలక్రిష్ణ గోఖలే […]

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 2 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 2 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies […]