భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 12 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 12 Free online Mock Test For SI & Police Constable PDF Download Link is available in Between Questions కింది వాటిని జతపరచండి. ఎ. ఆర్య సమాజం              […]

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 11 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 11 Free online Mock Test For SI & Police Constable PDF Download Link is available in Between Questions ఏ సంవత్సరంలో శివాజీ పట్టాభిషిక్తుడై“ఛత్రపతి” బిరుదును పొందాడు? 1) 1673 2) 1674 3) 1675 […]

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 8 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 8 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies […]

క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు – చరిత్ర, సంస్కృతి  చరిత్ర – History Important Model Practice Paper – 6 Free online Mock Test For SI & Police Constable

క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు – చరిత్ర, సంస్కృతి  చరిత్ర – History Important Model Practice Paper – 6 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and […]

భారతదేశ చరిత్ర జాతీయ ఉద్యమం – విప్లవకారులు – Indian History Important Model Practice Paper – 5 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర జాతీయ ఉద్యమం – విప్లవకారులు – Indian History Important Model Practice Paper – 5 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test […]