రాజ్యాంగ రచన ఇండియన్ పాలిటి – Constitution writing Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ రచన ఇండియన్ పాలిటి – Constitution writing Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ రచన - Indian Polity Mock Test

All the Best.

Leaderboard: రాజ్యాంగ రచన - Indian Polity Mock Test

maximum of 9 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 15 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 14 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here

Some Important Questions are :

 • రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో లక్ష్యాల తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది,ఈ కింది వారిలో ఎవరు?
 • రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభకు రాజ్యాంగ బద్ద సలహదారుడు ఈ కింది వారిలో ఎవరు?
 • భారత రాజ్యాంగంలోని నిబంధనలో ఈ కింది వాటిలో ఏవి నవంబర్ 26, 1946 నుండి తక్షణం అమలులోకి తెబడినది?
 • ఈ కింది వాటిలో సరియైనది ఏది?
  ఎ. హెచ్.సి ముఖర్జీ రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ యొక్క ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడినారు.
  బి. డా. సచ్చినానంద్ సిన్హా రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ యొక్క తాతాల్కిక అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడినారు.
 • రాజ్యాంగ సభచే రూపొందించబడిన భారత రాజ్యాంగం అంతిమంగా ఈ రోజున స్వీకరించబడినది మరియు చట్ట రూపం దాల్చినది?
 • Introduced the resolution of objectives in the Constituent Assembly, which of the following?
  Which of the following is a constitutional advisor to the Constituent Assembly?
  Which of the following provisions of the Constitution of India came into force immediately with effect from November 26, 1946?
 • Which of the following is correct?
  A. H. C. Mukherjee was elected Vice-Chairman of the Constituent Assembly.
  B. Dr. Sachin Nand Sinha has been elected interim president of the Constituent Assembly.
 • The Constitution of India, drafted by the Constituent Assembly, was finally adopted and legalized today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *