AP / Telangana DSC PSYCHOLOGY Personality Online Mock Test – 6 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test

AP / Telangana DSC PSYCHOLOGY Personality Online Mock Test – 6 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

DSC PSYCHOLOGY Personality - 6

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: DSC PSYCHOLOGY Personality - 6

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits :

 1. పిల్లలలో కోపం, అజాగ్రత్త, అవిధేయత, స్వతంత్రత లాంటి ప్రవర్తన పరమైన లక్షణాలు ఏర్పడటానికి రాడ్కే అను మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుని అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ రకమైన తల్లిదండ్రుల పెంపకశైలి కారణం?
 2. ఎరిక్ ఎరిక్ సన్ మనో సాంఘిక వికాస సిద్దాంతం ప్రకారం వ్యక్తి వివిధ వికాసదశలలో అభివృద్ధిచెందే సద్గుణాల సరైనవరుస క్రమాన్ని గుర్తించండి?
 3. రమేష్ లో మండబుద్ది, నిద్రలేమి, లైoగిక అనాసక్తత లాంటి లక్షణాలు కలవు. దీనికి కారణం ?
 4. చలన కౌశలాలు నేర్చుకోవడానికి మరియు థార్న్ డైక్ యాంత్రిక ప్రజ్ఞకు మెదడులోని ఈ భాగం మూలం ?
 5. వ్యక్తి సమర్థవంతంగాను, సంతోషంగాను తన సహజ సామర్ధ్యాలను వినియోగించుకొన్నట్లయితే అది వ్యక్తిలోని దీనిని తెలియజేస్తుంది?
 6. మూర్తిమత్వ శోధనా సూచికలు అనునవి?
 7. ఈ పరీక్షలో పిల్లలు బొమ్మలు కల కార్డులను ఒక క్రమంలో అమర్చి కథను చెబుతారు?
 8. వాక్యపూరణ పరీక్ష అనునది ?
 9. వ్యక్తులలోని లక్షణాoశాన్ని మరియు లక్షణాoశ స్థాయిని కూడా గుర్తించే పరీక్ష/పరీక్షలు
 10. రోషాక్ సిరామరకల పరీక్షలో W, D, d, S లు దీనిని సూచించును ?
 11. బాలికలు తల్లితోను, బాలురు తండ్రితోను తదాత్మీకరణం చెందే సిగ్మoడ్ ఫ్రాయిడ్ మనోలైoగిక వికాస దశ ?
 12. ఎరిక్ ఎరిక్ సన్ ప్రకారం క్రీడాదశలో శిశువు ఎదుర్కొనే మనోసాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ?
 13. రేమాండ్ బి.కాటిల్ లక్షణాoశాలను ఈ విధంగా వర్గీకరణ
 14. డాక్టర్ కాలేని వ్యక్తి తన కొడుకు డాక్టర్ అయ్యేలా కృషి చేశాడు. ఇది ఏ రక్షకతంత్రం ?
 15. జనపూర్వ మరియు జననాంతర పరిసరంగా శిశువు మూర్తిమత్వం పై పని చేయునది?
 16. వ్యక్తి తనప్రజ్ఞ మరియు సామర్ధ్యాలకు మించి లక్ష్యాన్ని ఏర్పరుచుకొన్నప్పుడు వ్యక్తి ఎదుర్కొనే మానసిక పరిస్థితి ?
 17. మనసు చిన్నాభిన్నం అవడం, ఆధారం లేని ఊహాలు చేయడాన్ని ఏమంటారు ?
 18. అధిక అనుమానాలు మరియు ఔన్యత్యవిభ్రమణంను ఏమంటారు?
 19. రోడ్స్ మరియు రోటర్స్ పరీక్షలు అనునవి?
 20. మానసిక రుగ్మతలు కలవారి కోసం ఉపయోగించే పరీక్ష
 21. తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు రాబోయే డి.ఎస్సీలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పరీక్షకు సన్నద్దమవ్వాలి అనే పరిస్థితి కలిగినపుడు ఆ విద్యార్థులలో కలిగే మానసిక పరిస్థితి ?
 22. మూర్తిమత్వ అంచనా పరీక్షలలో మిక్కిలి తరచుగా ఉపయోగించునది?
 23. ‘సంస్కృతి యొక్క ఆత్మాశ్రయ పక్షమే మూర్తిమత్వం’ అన్నది ?
 24. ఇరాన్, థెనటిస్ అనునవి దేనికి చెందినది ?
 25. మూర్తిమత్వ శరీర నిర్మాణ లక్షణం కానిది ?
 26. According to psychologist Radke, this type of parenting is the cause of behavioral symptoms in children, such as anger, carelessness, disobedience, and independence.
  Eric Eriksen According to the theory of psychosocial development, what is the correct sequence of virtues that a person develops at different stages of development?
  Ramesh has symptoms like dizziness, insomnia and sexual apathy. The reason for this?
  Is this part of the brain the source for learning motor skills and Thorndike mechanical intelligence?
  If a person utilizes his natural abilities effectively and happily, does it indicate this in the person?
  What are Image Search Indicators?
  In this test the children arrange the cards with the toys in an order and tell the story?
  What is a syntax test?
  Tests / tests that also identify the trait and level of trait in individuals
  What do W, D, d, S indicate in the Roshak piracy test?
  The psychological developmental stage of Sigmund Freud’s assimilation of girls with their mothers and boys with their fathers?
  According to Eric Erickson what is the psychologically difficult condition that a baby faces during play?
  Raymond B. Cattle classifies attributes as follows
  The man who was not a doctor worked hard to get his son to become a doctor. What defense strategy is this?
  Working on baby embodiment as a prenatal and postpartum environment?
  What is the mental state that a person faces when he or she sets a goal beyond his or her intellect and abilities?
  What is it called mind fragmentation and making baseless assumptions?
  What is high suspicion and delusion?
  What are Rhodes and Roters tests?
  A test used for people with mental disorders
  What is the mental state of Telugu medium students when they have to prepare for the upcoming DSC in English medium?
  What is most often used in figurative assessment tests?
  Is ‘embodiment the subjective side of culture’?
  Iran and Thenatis belong to which?
  Non-figurative anatomy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *