భూమి – ఆవరణ వ్యవస్థలు – Earth-Environmental Systems General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

భూమి – ఆవరణ వ్యవస్థలు – Earth-Environmental Systems General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

‘U’ ఆకారపు లోయలను ఏర్పరచునది
1) హిమానీనది
2) నదీ
3) పవనాలు
4) సముద్రం

Answer : 2

బైసన్ గార్జ్న ఏర్పరుస్తున్న నది
1) గోదావరి
2) కృష్ణా
3) కావేరి
4) మహానది

Answer : 1

ఈ క్రిందివానిలో సరైనది
1) ఫయోర్డు, వర్తాలు నదులు ఏర్పరచే భూస్వరూపాలు
2) స్పిట్ అనేది పవనం ఏర్పరచిన నిక్షేపణ భూస్వరూపం
3) నదీ లోయ U ఆకారంలో, హిమానీ నదీలోయ V ఆకారంలో ఉంటాయి.
4) నదిలోయ V ఆకారంలో, హిమానీ నదీలోయ U ఆకారంలో ఉంటుంది

Answer : 4

ఈ క్రింది వానిలో హిమానీ నదులు ఏర్పరచని భూస్వరూపం
1) ఫియార్డులు
2) U ఆకారపు లోయ
3) లంబమానదరులు
4) ఆక్స్భా సరస్సులు

Answer : 4

కుక్కగొడుగు శిలలు, ఇన్సల్బర్గును ఏర్పరుచునది.
1) నదీ
2) హిమానినదీ
3) పవనాలు
4) సముద్రం

Answer : 3

ఖండచలన సిద్ధాంతంను ప్రతిపాదించినది.
1) ఆల్ఫ్రెడ్ వెజ్నర్
2) లిటిల్టన్
3) జార్జిమిత్రీ
4) లాప్లేస్

Answer : 1

భూకంప తరంగాలలో ద్రవ పదార్థాలలో ప్రయాణించలేనివి
1) P తరంగాలు
2) S తరంగాలు
3) T తరంగాలు
4) Z తరంగాలు

Answer : 2

ఇసుకరాయి యొక్క రూపాంతర శిల
1) క్వార్
2) మార్బుల్
3) గ్రానైట్
4) నీస్

Answer : 1

వాతావరణంలో ఆక్సిజన్ యొక్క పరిమాణం
1) 20.9%
2) 29.1%
3) 31.9%
4) 33.3%

Answer : 1

ట్రోపో ఆవరణం గరిష్టంగా ఎత్తుగా ఉండే ప్రాంతం
1) ధృవాలు
2) భూమధ్యరేఖ
3) ఆయనరేఖలు
4) సముద్రాలు

Answer : 2

ఓజోన్ పొర అధికంగా ఈ ఆవరణంలో ఉంటుంది.
1) ట్రోపో ఆవరణం
2) స్ట్రాటో ఆవరణం
3) ఐయనో ఆవరణం
4) ఎక్సో ఆవరణం

Answer : 2

టస్కరోరా అగాధం ఏ దేశానికి దగ్గర్లో ఉంది.
1) జపాన్
2) చైనా
3) ఆస్ట్రేలియా
4) న్యూజిలాండ్

Answer : 1

యుద్ధ విమానాలు, జెట్ విమానాలు, వాణిజ్య విమానాలు ప్రయాణించు పొర
1) ట్రోపో
2) స్ట్రాటో
3) ఎక్సో
4) ఐయనో

Answer : 2

మెసో ఆవరణం, ధర్మో ఆవరణంల మధ్యగల సరిహద్దు
1) ట్రోపోపాస్
2) మెనోపాస్
3) స్ట్రాటోపాస్
4) ఐనోపాస్

Answer : 2

సమాచార వ్యవస్థకుపయోగపడే రేడియో తరంగాలు ఈ వాతావరణ పొరలో ఉంటాయి.
1) ఎక్సో ఆవరణం
2) స్ట్రాటో ఆవరణం
3) ట్రోపో ఆవరణం
4) థర్మో ఆవరణం

Answer : 4

వాతావరణ పొరలు వరుస క్రమంలో క్రింది నుండి పైకి
1) ట్రోపో ఆవరణం, మెసో ఆవరణం, స్ట్రాటో ఆవరణం, థర్మో ఆవరణం.
2) ట్రోపో ఆవరణం, థర్మో ఆవరణం, మెసో ఆవరణం, స్ట్రాటో ఆవరణం.
3) ట్రోపో ఆవరణం, స్ట్రాటో ఆవరణం, మెసో ఆవరణం, థర్మో ఆవరణం.
4) ట్రోపో ఆవరణం, స్ట్రాటో ఆవరణం, థర్మో ఆవరణం, మెసో ఆవరణం

Answer : 3

ఓజోన్ దినోత్సవం
1) సెప్టెంబర్ 14
2) సెప్టెంబర్ 15
3) సెప్టెంబర్ 16
4) సెప్టెంబర్ 17

Answer : 3

క్రింది వానిలో సరైనది
1) స్ట్రాటో ఆవరణం, ఆయనో ఆవరణాలను స్ట్రాటోపాస్ వేరు చేస్తుంది.
2) స్ట్రాటో ఆవరణం, ట్రోపోపాస్లను, స్ట్రాటోపాస్ వేరు చేస్తుంది.
3) స్ట్రాటో ఆవరణం, మెసో ఆవరణాలను స్ట్రాటోపాస్ వేరు చేస్తుంది.
4) స్ట్రాటో ఆవరణం, ట్రోపో ఆవరణాలను స్ట్రాటోపాస్ వేరు చేస్తుంది.

Answer : 3

ఉత్తరార్ధగోళంలో వ్యాపార పవనాలు వీచే మార్గం
1) ఆగ్నేయం నుండి వాయువ్యానికి
2) వాయువ్యం నుండి ఆగ్నేయానికి
3) ఈశాన్యం నుండి నైరుతికి
4) నైరుతీ నుండి ఈశాన్యానికి

Answer : 3

పశ్చిమ వ్యాపార పవనాలు ఈ మండలాల మధ్య వీస్తాయి.
1) ఉప ఆయనరేఖ అధిక పీడన మండలం నుండి భూమధ్యరేఖా అల్పపీడన మండలం వైపుకు
2) ఉప ఆయనరేఖ అధిక పీడన మండలం నుంచి ఉప ధృవ అల్ప పీడన మండలం వైపుకు
3) ఉపధృవ అధిక పీడన మండలం నుండి ధృవ అధిక పీడన మండలంవైపు
4) భూమధ్యరేఖ అధిక పీడనం నుండి ధృవ అల్పపీడనం వైపుకు

Answer : 2

భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో సంభవించే వర్షపాతం
1) పర్వతీయ వర్షపాతం
2) సంవహన వర్షపాతం
3) చక్రవాత వర్షపాతం
4) పైవన్నీ

Answer : 2

హరికేన్స్ ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడతాయి.
1) ఆస్ట్రేలియా
2) హిందూ మహాసముద్రం
3) కరేబియన్ దీవులు
4) జపాన్

Answer : 3

సమానమైన సముద్ర లోతుగల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖ
1) ఐసోబార్
2) ఐసోధర్మ్
3) ఐసోనిఫ్
4) ఐసోపాత్

Answer : 4

సమాన మేఘావరణం కలిగిన ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖ
1) ఐసోహిప్స్
2) ఐసోహైట్స్
3) ఐసోబ్రాంట్స్
4) ఐసోనెప్స్

Answer : 4

సమానమైన సూర్యకాంతి కల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖ
1) ఐసోకెరాన్
2) ఐసోహెల్
3) ఐసోరిమ్
4) ఐసో పెల్త్

Answer : 2

రింగ్ ఆఫ్ పైర్ కల్గిన సముద్రం
1) పసిఫిక్
2) అట్లాంటిక్
3) హిందూ
4) ఆర్కిటిక్

Answer : 1

S ఆకారంలో గల మహా సముద్రం
1) పసిఫిక్ మహాసముద్రం
2) హిందూ మహాసముద్రం
3) అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం
4) అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం

Answer : 4

డాగర్ బ్యాంక్ ఈ సముద్రంలో గలదు.
1) అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
2) హిందూ మహాసముద్రం
3) ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం
4) పసిఫిక్ మహాసముద్రం

Answer : 1

‘౦’ ఆకారంలో గల మహాసముద్రం
1) పసిఫిక్
2) అట్లాంటిక్
3) ఆర్కిటిక్
4) హిందూ

Answer : 3

టెలిగ్రాఫ్ పీఠభూమి ఏ మహాసముద్రంలో ఉన్నది.
1) అట్లాంటిక్
2) ఆర్కిటిక్
3) హిందు
4) పసిఫిక్

Answer : 1

గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ఈ మహా సముద్రంలో గలదు
1) హిందూ
2) అంటార్కిటిక్
3) అట్లాంటిక్
4) పసిఫిక్

Answer : 3

సముద్ర లవణీయతా అధికంగా ఉండే ప్రాంతం
1) ధృవ ప్రాంతాలు
2) ఉపధృవ ప్రాంతాలు
3) భూమధ్యరేఖ
4) ఉప ఆయనరేఖ

Answer : 4

ఈ క్రింది వానిలో భూమి నుండి సముద్రం వరకు ఉండే సరైన విన్యాసం
1) భూమి,ఖండతీరపు అంచు, ఖండతీరపు ఉన్నతి,ఖండతీరపు వాలు.
2) భూమి, ఖండ తీరపు వాలు,ఖండతీరపు అంచు.ఖండతీరపు ఉన్నతి,
3) భూమి, ఖండతీరపు ఉన్నతి, ఖండతీరపు వాలు,ఖండతీరపు అంచు.
4) భూమి, ఖండతీరపు అంచు, ఖండతీరపు వాలు,ఖండతీరపు ఉన్నతి.

Answer : 4

క్రింది స్థాయి వాతావరణంలోని పొడి గాలిలో ఉన్న ప్రధాన వాయువులు అవరోహణ శాతాలకు సంబంధించిన సరైన క్రమం
1) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, ఆర్గాన్
2) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్, హైడ్రోజన్
3) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఆర్గాన్
4) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్

Answer : 3

శీతాకాలంలో వర్షాలు పడే ప్రాంతం
1) టైగా ప్రాంతం
2) సవన్నాలు
3) మధ్యధరా మండలం
4) శీతల ఎడారులు

Answer : 3

ఈ క్రింది వానిలో అంతర్జాతీయ దినరేఖ
1) 0° అక్షాంశం
2) 180° రేఖాంశం
3) గ్రీనిచ్ రేఖ
4) కర్కటరేఖ

Answer : 2

భారతదేశంలో అత్యంత ఎక్కువ పగటి కాలముండే రోజు
1) మార్చి 21
2) జూన్ 21
3) సెప్టెంబర్ 23
4) డిసెంబర్ 22

Answer : 2

భూమి యొక్క సరాసరిపరిభ్రమణ వేగం
1) 30 కి.మీ./సె.
2) 18 కి.మీ. సె.
3) 11 కి.మీ./సె.
4) 7 కి.మీ.సె.

Answer : 1

ఆర్ద్రతను కొలిచే పరికరం
1) హైడ్రోఫోన్
2) హైడ్రోమీటర్
3) హైగ్రో మీటర్
4) భారమితి

Answer : 3

Download PDF

ప్రపంచంలో కెల్లా పెద్దదైన గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్ ప్రవాళభిత్తిక ఎక్కడ ఉంది.
1) క్వీన్స్లాండ్
2) ప్లోరిడా
3) జావా
4) మడగాస్కర్

Answer : 1

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination,telangana group exams explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *