ఇండియన్ హిస్టరీ గాంధీ యుగం – Gandhi era Indian History Important 20 Questions

ఇండియన్ హిస్టరీ గాంధీ యుగం – Gandhi era Indian History Important 20 Questions

గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికాలో తొలిసారి సత్యాగ్రహం ప్రారంభించిన సంవత్సరం
1. 1905
2. 1906
3. 1907
4. 1908

Answer : 2

గాంధీజీ యొక్క అంతరాత్మ రక్షకుడు అని ఎవరిని అంటారు
1. శ్రీ రాజగోపాల చారి
2. గోపాలక్రిష్ణ గోఖలే
3. మీరా బెన్
4. నాథూరామ్ గాడ్సే

Answer : 1

గాంధీజీ యొక్క రాజకీయ గురువు
1. శ్రీ రాజగోపాల చారి
2. గోపాలక్రిష్ణ గోఖలే
3. చర్చిల్
4. మీ రాబెన్

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో గాంధీజీ శిష్యురాలు ఎవరు
1. మీరా బెన్
2. మీరాబాయి
3. మీరా అనంత్
4. మీరా

Answer : 1

గాంధీజీ ప్రచురించిన పత్రికలు
1. యంగ్ ఇండియా, హరిజన్
2. ఇండియన్ ఒపీనియన్, నవజీవన్
3. నవజీవన్, నవ క్రాంతి
4. 1 మరియు 2

Answer : 4

గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా నుండి తిరిగి వచ్చిన సంవత్సరం
1. 1915 జనవరి 9
2. 1916 జనవరి 9
3. 1917 జనవరి 9
4. 1918 జనవరి 9

Answer : 1

గాంధీజీ ఇండియా లో మొట్ట మొదట చేపట్టిన సత్యాగ్రహం
1. చంపారన్ ఉద్యమం
2. అహమదాబాద్ మిల్లు కార్మికుల కోసం ఉద్యమం
3. అహ్మదాబాద్ మిల్లు కార్మికుల కోసం ఉద్యమం
4. ఖీడ సత్యాగ్రహం

Answer : 1

స్వరాజ్ పార్టీ స్థాపకులు
1. గాంధీజీ
2. చిత్తరంజన్ దాస్
3. గోపాలక్రిష్ణ గోఖలే
4. అరబిందో ఘోష్

Answer : 2

సైమన్ కమిషన్ నియమించిన సంవత్సరం
1. 1925
2. 1926
3. 1927
4. 1928

Answer : 3

ప్రథమ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంగా ఏ రోజున నిర్ణయించారు
1. 1928 జనవరి 26
2. 1929 జనవరి 26
3. 1930 జనవరి 26
4. 1931జనవరి 26

Answer : 3

గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక జరిగిన సంవత్సరం
1. 1930
2. 1931
3. 1932
4. 1933

Answer : 2

గాంధీజీ హాజరైన రౌండ్టేబుల్ సమావేశం
1. 1930
2. 1931
3. 1932
4. పైవేవీ కావు

Answer : 2

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో నాయకిగా పిలవబడిన వారు
1. మీరా బెన్
2. అరుణ అసఫ్ అలీ
3. అనిబిసెంట్
4. సరోజినీ నాయుడు

Answer : 1

పాకిస్తాన్ భావనకు పితామహుడు
1. సలీం ఉల్లాఖాన్
2. మహమ్మద్ ఇక్బాల్
3. షేర్ ఖాన్
4. మహమ్మద్ అలీ జిన్నా

Answer : 1

అన్ని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు హాజరైన వారు

1. డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్
2. Aga khan
3. గాంధీ
4. తేజ్ బహదూర్

Answer : 1

మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి హాజరై లండన్ లో చనిపోయిన వాడు
1. మహమ్మద్ అలీ
2. ఆధార్ ఖాన్
3. మహమ్మద్ అలీ జిన్నా
4. తేజ్ బహదూర్

Answer : 1

స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి గవర్నర్ జనరల్
1. వారం టెస్టింగ్
2. లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్
3. విన్స్టన్ చర్చిల్
4. లార్డ్ దలౌసి

Answer : 2

భారత దేశానికి స్వాతంత్ర్యం పొందే నాటికి ఇంగ్లాండ్ ప్రధాని ఎవరు
1. క్లెమెంట్ అట్లీ
2. లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్
3. విన్స్టన్ చర్చిల్
4. చార్లెస్ మెట్కాఫ్

Answer : 1

వేవెల్ ప్రణాళిక ఏ సంవత్సరం
1. 1945
2. 1946
3. 1947
4. 1948

Answer : 1

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఏ సంవత్సరం
1. 1940
2. 1941
3. 1942
4. 1943

Answer : 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *