భారతదేశం : భౌగోళిక స్వరూపాలు – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 5

భారతదేశం : భౌగోళిక స్వరూపాలు – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 5

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

భారతదేశం : భౌగోళిక స్వరూపాలు
1. భారతదేశ ఉనికి
1) ఉత్తరార్ధగోళం
2) దక్షిణార్థ గోళం
3) పూర్వార్థ గోళం
4) 1 మరియు 3

Answer : 4

2. భారదేశపు దక్షిణ కొన
1) ఇందిరా పాయింట్
2) రాణ్ ఆఫ్ కచ్
3) మెన్ మోహన్ రేఖ
4) హిమాలయాలు

Answer : 1

3. 82 1/2°ల తూర్పు రేఖాంశం భారతదేశంలోని ఈ పట్టణం గుండా పోతుంది.
1) బెంగుళూరు
2) అలహాబాద్
3) వారణాసి
4) ఢిల్లీ

Answer : 2

4. భారతదేశానికి వాయువ్య దిక్కున గల దేశం
1) మయన్మార్
2) చైనా
3) బంగ్లాదేశ్
4) పాకిస్తాన్

Answer : 4

5. ప్రారంభంలో భారతదేశం దీనిలో భాగం
1) గోండ్వానా భూమి
2) అంగారా భూమి
3) ద్వీపకల్ప పీఠభూమి
4) టెథిస్ సముద్రం

Answer : 1

6. అన్నిటికంటే ఉత్తరాన గల హిమాలయ శ్రేణి
1) శివాలిక్ శ్రేణి
2) పిర వంజాల్ శ్రేణి
3) హిమాచల్ శ్రేణి
4)హిమాద్రి శ్రేణి

Answer : 4

7. హిమనీనదాలు / జీవనదులు పుట్టే హిమాలయ శ్రేణి
1) శివాలిక్ శ్రేణి
2) హిమాద్రి శ్రేణి
3) హిమాచల్ శ్రేణి
4) వీర పంజాల్ శ్రేణి

Answer : 2

8. వీర పంజాల్, మహాభారత పర్వత శ్రేణులు దీనిలోని భాగం
1) ఉన్నత హిమాలయాలు


2) నిమ్న హిమాలయాలు
3) శివాలిక్ శ్రేణి
4) పూర్వాంచల్ పర్వతాలు

Answer : 2

9. ప్రఖ్యాతిగాంచిన లోయలు, వేసవి విడిదిలు గల హిమాలయ భాగం
1) ఉన్నత హిమాలయాలు
2) నిమ్న హిమాలయాలు
3) శివాలిక్ శ్రేణి
4) ఏదీ కాదు

Answer : 2

10. కులు,కాంగ్రా లోయలు ఈ రాష్ట్రంలో కలవు.
1) హిమాచల్ ప్రదేశ్
2) మధ్య ప్రదేశ్
3) అరుణాచల్ ప్రదేశ్
4) జమ్ము కాశ్మీర్

Answer : 1

11. హిమాలయాల్లో అన్నిటికంటే దక్షిణాల ఉన్న శ్రేణి
1) హిమాద్రి శ్రేణి
2) హిమాచల్ శ్రేణి
3) శివాలిక్ శ్రేణి
4) పిర వంజాల్ శ్రేణి

Answer : 3

12 మిష్మి కొండలు గల రాష్ట్రంలో
1) అరుణాచల్ ప్రదేశ్
2) ఆంధ్రప్రదేశ్
3) అస్సాం


4) జమ్ము కాశ్మీర్

Answer : 1

13. కచార్ కొండలు గల రాష్ట్రంలో
1) జమ్ము కాశ్మీర్
2) హిమాచల్ ప్రదేశ్
3) అస్సాం
4) మధ్యప్రదేశ్

Answer : 3

14. భారతదేశంలో ఋతుపవన శీతోష్ణస్థితికి కారణమైనవి ,
1) హిమాలయాలు
2) ఆరావళి పర్వతాలు
3) నీలగిరి పర్వతాలు
4) గంగా-సింధూ మైదానాలు

Answer : 1

15. సింధునది పరివాహక ప్రాంతంలో అధిక భాగం ఈ దేశంలో కలదు. .
1) బంగ్లాదేశ్
2) చైనా
3) భారతదేశం
4) పాకిస్తాన్

Answer : 4

16. మైదానాలలో ఏర్పడిన చిత్తడి ప్రాంతాన్ని …………. అంటారు.
1) భాబర్
2) ఖాదర్


3) భంగర్
4) టెరాయి

Answer : 4

17. భారతదేశాన్ని ద్వీపకల్పం అనడానికి కారణం
1) మూడువైపుల జలభాగం, ఒకవైపు భూభాగం ఉండటం.
2) అన్ని వైపులా జలభాగం ఉండటం
3) మూడు వైపుల భూభాగం, ఒకవైపు జలభాగం ఉండటం.
4) అన్ని వైపులా పర్వతాలు ఉండటం

Answer : 1

18. ద్వీపకల్ప పీఠభూమి కొద్దిగా ………….. దిక్కుకు వాలి ఉంది.
1) తూర్పు
2) పడమర
3) ఉత్తరం
4) దక్షిణం

Answer : 1

19. ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి దక్షిణ అంచు
1) రాణ్ ఆఫ్ కచ్
2) నీలగిరి పర్వతాలు
3) గుజరాత్
4) కన్యాకుమారి

Answer : 4

20. ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి తూర్పు భాగం
1) కన్యాకుమారి
2) రాణ్ ఆఫ్ కచ్


3) మాల్వా పీఠభూమి
4) చోటానాగపూర్ పీఠభూమి

Answer : 4

21. ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి పశ్చిమ భాగం ,
1) కన్యాకుమారి
2) రాణ్ ఆఫ్ కచ్
3) మాల్వా పీఠభూమి
4) చోటానాగపూర్ పీఠభూమి

Answer : 3

22 ఖనిజవనరులు సమృద్ధిగా గల పీఠభూమి
1) మాల్వా పీఠభూమి
2) చోటానాగపూర్ పీఠభూమి
3) ద్వీపకల్ప పీఠభూమి
4) దక్కన్ పీఠభూమి ,

Answer : 2

23. దక్కన్ పీఠభూమికి ఉత్తర సరిహద్దు
1) ఆరావళి పర్వతాలు
2) నీలగిరి పర్వతాలు
3) సాత్పురా పర్వతాలు
4) మహదేవ్ కొండలు

Answer : 3

24. దక్కన్ పీఠభూమికి దక్షిణ సరిహద్దు
1) ఆరావళి పర్వతాలు
2) నీలగిరి పర్వతాలు


3) సాత్పురా పర్వతాలు
4) మహదేవ్ కొండలు

Answer : 2

25. నీలగిరి పర్వతాలు పడమటి కనుమలను కలిసే ప్రాంతం
1) కదలూరు
2) గుడలూరు
3) కన్యాకుమారి
4) ఊటీ ,

Answer : 2

26. ప్రసిద్ధిచెందిన వేసవి విడిది అయిన ఊటీ ఈ రాష్ట్రంలో కలదు. ,
1) తమిళనాడు
2) కర్నాటక
3) మధ్యప్రదేశ్
4) రాజస్థాన్

Answer : 1

27. ఊటీ ఈ పర్వతాలలో ఉంది.
1) ఆరావళి పర్వతాలు
2) నీలగిరి పర్వతాలు
3) సాత్పురా పర్వతాలు
4) మహదేవ్ కొండలు

Answer : 2

28. నీలగిరి పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరం
1) అనైముడి శిఖరం
2) దొడబెట్ట శిఖరం


3) అరోమకొండ
4) ఎవరెస్ట్ శిఖరం

Answer : 2

29. పడమటి కనుమలలోని భాగం
1) అనైముడి కొండలు
2) పళని కొండలు
3) కార్డమమ్ కొందలు
4) పైవన్నీ

Answer : 4

30. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎత్తైన శిఖరం
1) గురుశికార్
2) అనైముడి
3) దొడబెట్ట
4) అరోమ కొండ

Answer : 2

31. పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టిన నది
1) గోదావరి
2) కృష్ణా నది
3) సింధు నది
4) ఎ మరియు బి

Answer : 4

32 పశ్చిమ కనుమలలో ఎత్తైన శిఖరం


1) గురుశికార్
2) అనైముడి
3) దొడబెట్ట
4) అరోమ కొండ

Answer : 2

33. తూర్పు కనుమలలో ఎత్తైన శిఖరం
1) గురుశికార్
2) అనైముడి
3) దొడబెట్ట
4) అరోమ కొండ

Answer : 4

34. తూర్పు కనుమలలోని భాగాలు
1) నల్లమల కొండలు
2) వెలికొండ కొండలు
3) పాలకొండ కొండలు
4) పైవన్నీ

Answer : 4

35. ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలోని నేలలు
1) నల్లరేగడి నేలలు
2) ఒండ్రు నేలలు
3) ఎర్రనేలలు
4) లేటరైట్ నేలలు

Answer : 1

36. థార్ ఎడారి …………… పర్వతాల వరచ్చాయా ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ
1) ఆరావళి పర్వతాలు
2) నీలగిరి పర్వతాలు
3) వింధ్య పర్వతాలు


4) హిమాలయ పర్వతాలు

Answer : 1

37. థార్ ఎడారి యొక్క అధిక భాగం ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది.
1) ఒరిస్సా
2) రాజస్థాన్
3) ఆంధ్రప్రదేశ్
4) మహారాష్ట్ర

Answer : 2

38. థార్ ఎడారిలో ప్రవహించే నది
1) బానీ నది
2) గోదావరి
3) లూనీ నది
4) సింధునది

Answer : 3

39. మహారాష్ట్ర, గోవాల తీరప్రాంతాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?
1) కెనరా తీరం
2) మలబార్ తీరం
3) సర్కార్ తీరం
4) కొంకణ్ తీరం

Answer : 4

40. కర్నాటక తీర ప్రాంతం
1) కెనరా తీరం
2) మలబార్ తీరం
3) ఉత్కల్ తీరం
4) కొంకణ్ తీరం

Answer : 1

41. కేరళ సముద్ర తీరం
1) కెనరా తీరం
2) మలబార్ తీరం
3) ఉత్కల్ తీరం
4) కేరళ తీరం

Answer : 2

42. ఒడిశా తీర ప్రాంతం
1) కెనరా తీరం
2) కొంకణ్ తీరం
3) ఉత్కల్ తీరం
4) మలబార్ తీరం

Answer : 3

43. ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?
1) కెనరా తీరం
2) సర్కార్ తీరం
3) మలబార్ తీరం
4) కోస్తా తీరం

Answer : 2

44 తమిళనాడు సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?
1) కోరమాండల్ తీరం
2) కెనరా తీరం
3) మలబార్ తీరం
4) తమిళ తీరం

Answer : 1

45. చిల్కా సరస్సు గల రాష్ట్రం
1) కర్నాటక
2) ఆంధ్రప్రదేశ్
3) ఒడిశా
4) మహారాష్ట్ర

Answer : 3

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని సరస్సులు
1) పులికాట్ సరస్సు
2) కొల్లేరు సరస్సు
3) ఎ మరియు బి.
4) ఏదీ కాదు

Answer : 3

47. అగ్ని పర్వతాలవల్ల ఏర్పడిన దీవులు
1) నార్కొండం
2) అండమాన్
3) బారెన్
4) ఎ మరియు సి

Answer : 4

48. ఇందిరా పాయింట్ ఈ దీవిలో ఉంది.
1) నార్కొందమ్
2) అండమాన్


3) నికోబార్
4) లక్షదీవులు

Answer : 3

49. తీర ప్రాంతాల ముంపుకు కారణమైన సునామీ వచ్చిన సం||
1) 2004
2) 2003
3) 1994
4) 2018

Answer : 1

50. లక్షదీవుల విస్తీర్ణం
1) 95 చ.కి.మీ.
2) 32 చ.కి.మీ.
3) 970 చ.కి.మీ.
4) 365 చ.కి.మీ.

Answer : 2

51. దక్కన్ పీఠభూమికి పశ్చిమ సరిహద్దు
1) ఆరావళి పర్వతాలు
2) పశ్చిమ కనుమలు
3) సాత్పురా పర్వతాలు
4) నీలగిరి పర్వతాలు

Answer : 2

52 దక్కన్ పీఠభూమికి తూర్పు సరిహద్దు
1) తూర్పు కనుమలు


2) సాత్పురా పర్వతాలు
3) నీలగిరి పర్వతాలు
4) వింధ్య పర్వతాలు

Answer : 1

Download PDF 

53. అనైముడి,ఫళని కొండలు గల రాష్ట్రం
1) కర్నాటక
2) తమిళనాడు
3) కేరళ
4) తెలంగాణా

Answer : 2

54. కార్డమమ్ కొండలు గల రాష్ట్రంలో
1) కర్నాటక
2) తమిళనాడు
3) కేరళ
4) తెలంగాణా

Answer : 3

 

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *