ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 3

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 3

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Geography - 3

 

All the Best….

Leaderboard: Geography - 3

maximum of 45 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits are :

 • నదులు – అవి ఉన్న ఖండాలకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరికానిది ఏది?
 • సెంట్రల్ అమెరికా దేశాలకు, దక్షిణ అమెరికాకు మధ్య ఉన్న సింధు శాఖ ఏది?
 • విస్తీర్ణపరంగా ఆఫ్రికా ఖండంలో అతిపెద్ద దేశం ఏది?
 • నయాగరా జలపాతం ఎక్కడ ఉంది?
 • ఏ దేశ తీరాన్ని ‘గోల్డ్ తీరం’ (Gold Coast) అని పిలుస్తారు?
 • ‘టాక్లా మాకన్’ ఏ దేశంలో ఉంది?
 • ప్రపంచంలోని పర్వత శ్రేణుల్లో అత్యంత పొడవైన పర్వతాలు ఏవి?
 • దక్షిణ అమెరికా ఖండంలో ఎత్తై ప్రాంతం ఏది?
 • కింది వాటిలో కెనడాతో సరిహద్దును పంచుకోకుండా ఉండే గ్రేట్ లేక్ ఏది?
 • దేశాలు- రాజధానులకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరికాని జత ఏది?
 • ‘సూర్యుడిని అనుసరించి వర్షపాతం కలిగిన ఖండం’ అని దేన్ని పిలుస్తారు?
 • Rivers – Which of the following is incorrect in relation to the continents on which they exist?
 • Which is the Indus branch between Central America and South America?
 • Which is the largest country in Africa by area?
 • Where is Niagara Falls located?
 • Which country’s coast is also known as the ‘Gold Coast’?
 • ‘Takla Macon’ is in which country?
 • Which is the longest mountain range in the world?
 • Which is the highest point in South America?
 • Which of the following is a Great Lake that does not share a border with Canada?
 • Which of the following is an incorrect pair of countries-capitals?
 • What is called the ‘Continent of Rainfall Following the Sun’?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *