భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 2 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 2 Free online Mock Test For SI & Police Constable

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Indian History Model Paper - 2

All the Best….

Leaderboard: Indian History Model Paper - 2

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Questions are :

 • మొహంజొదారో పట్టణంలో లభించిన కళాత్మక రూపాల్లో ప్రధానమైంది?
 • సముద్రగుప్తుడి పరిపాలనా కాలం?
 • హరప్పా ప్రజలు వాడిన ఆయుధాలు దీనితో తయారు అయినవి?
 • జైన తత్వమును ఏమంటారు?
 • తెలుగు భాష వికాసానికి కృషి చేసిన వారిలో ప్రథములు?
 • వేద’ అనే పదానికి అర్థం?
 • సింధూ నాగరికత ఈ యుగానికి చెందినది?
 • సింధూ ప్రజలు మధ్య ఆసియాలోని ఈ కింది ఏ దేశంతో విదేశీ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించారు?
 • హర్షవర్థనుడు మహామోక్ష పరిషత్‌ను ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించేవాడు?
 • రావి నది ఒడ్డున ఉన్న సింధూ నాగరికత స్థావరం?
 • సింధు నాగరికత తవ్వకాల్లో లభించిన ‘స్వస్తిక్‌ ముద్రిక’ దీనికి ప్రతీక
 • Which of these art forms is found in the town of Mohenjo-daro?
 • The reign of Samudragupta?
 • Weapons used by the Harappan people are made of it?
 • What is Jain philosophy called?
 • Who were the first to work for the development of Telugu language?
 • What does the word ‘Veda’ mean?
 • The Indus Valley Civilization belongs to this era?
 • The Indus people traded with which of the following countries in Central Asia?
 • How many years does Harshavardhana hold the Mahamoksha Parishad?
 • The base of the Indus Valley Civilization is on the banks of the river Ravi.
 • The symbol of this is the ‘swastika print’ found in the excavations of the Indus Valley Civilization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *