భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 3 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 3 Free online Mock Test For SI & Police Constable

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Indian History Model Paper - 2

All the Best….

Leaderboard: Indian History Model Paper - 2

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Questions are :

 • చరిత్ర పరిశోధకుడైన రాబర్ట్ బ్రూస్ పూట్ తెలంగాణాలో ఈ క్రింది వాటిలో ఏ యుగం గురుంచి పరిశోదనలు ప్రారంభించిన తొలి వ్యక్తిగా చెప్పబడ్డాడు
 • సాంచీ స్థూపానికి రెండవ శాతకర్ణి ఏ దిక్కు తోరణాన్ని నిర్మించాడు
 • అజంతా గుహల్లో శాతవాహనులు సంబందించిన గుహలు ఏవి?
 • మేనత్త కుమార్తెలను వివాహమాడి సంప్రదాయం ప్రవేశపెట్టిన రాజవంశం ఏది
 • మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఎప్పుడు మరణించాడు
 • రామతీర్థ శాసనమును వేయించింది ఎవరు
 • విష్ణుకుండినుల కాలంలో గజదళాధిపతిని ఏమని పిలిచేవారు
 • రెండవ బేతరాజు ఎవరికీ సంబందించిన దండయాత్రలో పాల్గొని సబ్సి మండలంలోని 1000 గ్రామాలను, ముదిగొండ రాజ్యంలోని కొంతభాగాన్ని బహుమానంగా పొందాడు
 • Historian Robert Bruce Poot is said to have been the first person in Telangana to initiate research on any of the following eras.
 • Satkarni II built the arch in any direction for the Sanchi pillar
 • Which of these caves is associated with the Satavahanas?
 • Which dynasty introduced the tradition of marrying nieces and nephews
 • When did Mir Usman Ali Khan die?
 • Who fried the Ramatirtha inscription
 • What was the yard master called during the time of Vishnu Kundinu?
 • The second Betaraja took part in an invasion of no one and rewarded 1000 villages in the subsi zone and part of the finished kingdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *