ఉగ్రవాద సంస్థలు ఆపరేషన్లు – Operations of terrorist organizations General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

ఉగ్రవాద సంస్థలు ఆపరేషన్లు – Operations of terrorist organizations General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

ఉగ్రవాద సంస్థలు ఆపరేషన్లు

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: ఉగ్రవాద సంస్థలు ఆపరేషన్లు

maximum of 40 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

PDF

Some Important Practice Bits are :

 • హిజ్ బుల్లా ప్రధాన కేంద్రం?
 • ముంబాయి దాడులలో పాల్గొన్న ఉగ్రవాది ‘కసబ్’కు ఉరిశిక్ష అమలుచేయుటకు రూపొందించిన ఆపరేషన్?
 • ఆపరేషన్ రెడ్డాన్ వీరిని బంధించుటకు అమెరికా ప్రారంభించినది?
 • ఆపరేషన్ గుడ్ విల్ ఈ రాష్ట్రంలో చేపట్టారు?
 • అమెరికా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సైన్యాలు సంయుక్తంగా తాలిబన్ పై చేపట్టిన సైనిక చర్య?
 • ఆపరేషన్ విజయ్ ద్వారా భారతదేశంలో విలీనమైన భూభాగం?
 • ఆపరేషన్ స్వార్యర్ ద్వారా అమెరికా ఈ దేశంలోని ఉగ్రవాదులను అణచివేసినది?
 • ఆపరేషన్ జాయింట్ ఎండీవర్ అనే సైనిక చర్యను నాటో ఈ దేశంలో చేపట్టింది?
 • The headquarters of Hezbollah?
 • An operation designed to execute Kasab, the terrorist involved in the Mumbai attacks?
 • When did Operation Reddon launch America to capture them?
 • Operation Goodwill carried out in this state?
 • What is the joint military action of the US and Afghan forces against the Taliban?
 • Which territory was annexed to India by Operation Vijay?
 • Did America suppress the terrorists in this country through Operation Swarovski?
 • NATO launched Operation Joint Endeavor in this country?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *