ముఖ్యమైన రోజులు – Important Days General Studies Model Practice Paper – 13 in Telugu

ముఖ్యమైన రోజులు – Important Days General Studies Model Practice Paper – 13 in Telugu. జాతీయ ఐక్యతా దినంగా ఈ రోజును భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 1) ఆగస్టు 31 2) అక్టోబర్ 31 3) సెప్టెంబర్ 30 4 ) నవంబర్ 30 ఐక్యరాజ్య సమితి ఆవిర్భావ దినోత్సవం 1) […]

AP Telangana SI & Constable 2021 Important Model Paper – 23 SI & Constable 2021 Model Paper in Telugu

AP Telangana SI & Constable 2021 Important Model Paper – 23 SI & Constable 2021 Model Paper in Telugu Join Telegram Group : Click Here  ( or ) Join Whatsapp Group : Click Here ( or ) SR-Tutorial Is one […]

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 3 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 3 Free online Mock Test For SI & Police Constable SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies […]

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 3

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 3 SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , […]

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 2

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 2 SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , […]

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 1

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 1 SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , […]

Daily General Studies & General Knowledge Model Practice Paper – 3 In Telugu for APPSC & TSPSC

Daily General Studies & General Knowledge Model Practice Paper – 3 In Telugu for APPSC & TSPSC SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General […]

AP / Telangana DSC TET Grand Test Online Mock Test – 11 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test

AP / Telangana DSC TET Grand Test Online Mock Test – 11 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general […]

AP / Telangana DSC Telugu Online Mock Test – 10 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test

AP / Telangana DSC Telugu Online Mock Test – 10 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model […]

జనరల్ సైన్స్ జీవశాస్త్రం – General Science Biology Important Model Paper – 1 Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

జనరల్ సైన్స్ జీవశాస్త్రం – General Science Biology Important Model Paper Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general […]