భారత రాజ్యాంగం – Constitution of India General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారత రాజ్యాంగం – Constitution of India General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారత రాజ్యాంగం - Constitution of India

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: భారత రాజ్యాంగం - Constitution of India

maximum of 36 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Questions are :

Leaderboard: భారత రాజ్యాంగం - Constitution of India

maximum of 36 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 • Who is the Chairman of the Private Member Bill Committee?
 • Which of the following is incorrect regarding a candidate for Rajya Sabha election?
 • Which of the following is correct regarding the Appraisal Committee?
 • Which of the following is incorrect regarding a money bill?
 • Consider the following in relation to Article (1418) which states the right to equality.
 • Who appoints the chairman and members of the National Human Rights Commission?
 • What is the reason for the failure of the Panchayati Raj system in the opinion of the Ashok Mehta Committee?
 • ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు?
 • రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యే అభ్యర్థికి సంబంధించి కింది వాటిలో సరికానిది?
 • అంచనాల కమిటీకి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనవి?
 • మనీ బిల్లుకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరికానిది?
 • సమానత్వపు హక్కును తెలియజేస్తున్న ప్రకరణ (1418)కు సంబంధించి కింది వాటిని పరిశీలించండి.
 • జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం చైర్మన్, సభ్యులను నియమించేది?
 • అశోక్ మెహతా కమిటీ అభిప్రాయం ప్రకారం పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ వైఫల్యానికి కారణం?

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers ,Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu, general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc,si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si and Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2,si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si and Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *