వివిధ రాజ్యవంశాలు – స్థాపకులు – Different kingdoms – founders – General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

వివిధ రాజ్యవంశాలు – స్థాపకులు – Different kingdoms – founders – General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

హర్యాంక వంశస్థాపకుడు
1) బింబిసారుడు
2) బిందుసారుడు
3) అజాతశత్రువు
4) ఉదయనుడు

Answer : 1

నంద రాజ్య స్థాపకుడు
1) ధననందుడు
2) మహపద్మనందుడు
3) నందిపాలుడు
4) ధర్మనందుడు

Answer : 2

శిశునాగ వంశస్థాపకుడు
1) కాలాశోకుడు
2) ఉదయనుడు
3) శిశునాగుడు
4) అజాతశత్రువు

Answer : 3

శుంగ వంశ పాలనను స్థాపించినది
1) అగ్నిమిత్రుడు
2) దేవభూతి
3) వసుమిత్రుడు
4) పుష్యమిత్ర శుంగుడు

Answer : 4

కణ్వ వంశ స్థాపకుడు
1) వాసుదేవ కణ్వ
2) దేవభూతి
3) సుశర్మ
4) భూమిపుత్రుడు

Answer : 1

శాతవాహన రాజ్య స్థాపకుడు
1) శాతవాహనుడు
2) శ్రీముఖుడు
3) మొదటి శాతకర్ణి
4) మొదటి పులోమావి

Answer : 2

ఇక్ష్వాకు రాజ్య స్థాపకుడు,
1) వీరపురుషదత్తుడు
2) రుద్రపురుషదత్త
3) శ్రీశాంత మూలుడు
4) ఎహువుల శాంతమూలుడు

Answer : 3

తూర్పు చాళుక్య రాజ్య స్థాపకుడు
1) రెండవ పులకేశి
2) మొదటి పులకేశి
3) మొదటి విజయాదిత్యుడు
4) కుబ్జవిష్ణు వర్ధనుడు

Answer : 4

రాష్ట్రకూట రాజ్య స్థాపకుడు
1) దంతిదుర్గుడు
2) మొదటి కృష్ణుడు
3) ధృవుడు
4) గోవిందుడు

Answer : 1

కళ్యాణి చాళుక్య రాజ్య స్థాపకుడు
1) సత్యాశ్రయుడు
2) రెండవ తైలవుడు
3) మొదటి సోమేశ్వరుడు


4) విక్రమాదిత్యుడు

Answer : 2

బాదామి చాళుక్య రాజ్య స్థాపకుడు
1) మొదటి పులకేశి
2) కుబ్జవిష్ణు వర్ధనుడు
3) జయసింహ వల్లభ
4) రెండవ పులకేశి

Answer : 3

పల్లవ రాజ్య స్థాపకుడు
1) మహేంద్ర వర్మ
2) నందివర్మ
3) సింహ విష్ణువు
4) నరసింహవర్మ

Answer : 3

మధురైలో ఆధునిక పాండ్యుల పాలనను ప్రారంభించినది
1) కడుంగోన
2) శ్రీరామ వల్లభుడు
3) మొదటి మారవర్మ
4) జరావర్మ కులశేఖరుడు

Answer : 1

స్వతంత్ర యాదవ రాజ్య స్థాపకుడు
1) జైతుగి
2) భిల్లముడు
3) సింగన
4) రామచంద్రదేవుడు

Answer : 2

స్వతంత్ర్య కాకతీయ రాజ్య స్థాపకుడు
1) రుద్రదేవుడు
2) రుద్రమదేవి
3) గణపతిదేవుడు
4) ప్రతాపరుద్రుడు

Answer : 1

విజయనగర రాజ్య స్థాపకుడు,
1) హరిహరరాయలు
2) బుక్కరాయలు
3) 1 మరియు 2
4) మొదటి దేవరాయలు

Answer : 3

కుతుబ్ షాహి రాజ్య స్థాపకుడు,
1) మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా
2) కులీ కుతుబ్ షా
3) జంషీద్
4) మహ్మద్ కుతుబ్ షా

Answer : 2

హైదరాబాద్ రాజ్య స్థాపకుడు
1) నిజాంఆలీ
2) నిజాం-ఉల్-ముల్క్
3) ఆఫ్టలులా
4) నాజరుద్దాలా

Answer : 2

గుప్తరాజ్య స్థాపకుడు
1) మొదటి చంద్రగుప్తుడు
2) శ్రీగుప్తుడు
3) సముద్రగుప్తుడు
4) కుమార గుప్తుడు

Answer : 2

మౌర్య రాజ్యాన్ని స్థాపించినది.
1) అశోకుడు
2) చంద్రగుప్త మౌర్యుడు
3) అజాత శత్రువు
4) బిందుసారుడు

Answer : 2

కార్డమకవంశ (శక) పాలనను ప్రారంభించినది.
1) భూమక
2) చస్థనుడు
3) రుద్రదామనుడు
4) నహపాణుడు

Answer : 1

బానిస వంశస్థాపకుడు
1) బాల్బన్
2) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్
3) ఇటుట్ మిష్
4) తాజుద్దీన్ యల్ ట్రోజ్

Answer : 2

ఢిల్లీ సుల్తానతను స్థాపించినది.
1) ఇ టుట్ మిష్
2) బాల్బన్
3) జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ
4) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్

Answer : 4

సయ్యద్ వంశస్థాపకుడు
1) ముబారక్ష
2) మహ్మద్ సయ్యద్
3) ఖిజిరాఖాన్
4) అల్లావుద్దీన్ ఆలంషా

Answer : 3

తుగ్లక్ వంశమును అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినది.
1) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
2) ఘియాజుద్దీన్ తుగ్లక్
3) ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్
4) నాసిరుద్దీన్ మహ్మద్

Answer : 2

ఖిల్జీ రాజ్య స్థాపకుడు
1) జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ
2) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
3) కుతుబుద్దీన్ ముబారక్ ఖిల్జీ
4) నాసిరుద్దీన్ ఖుస్రూషా

Answer : 1

లోడీ వంశస్థాపకుడు
1) సికిందర్ లోడీ
2) ఇబ్రహీంలోడీ
3) బహలాల్ లోడీ
4) మహ్మద్ లోడీ

Answer : 3

మొఘలాయి వంశాన్ని భారతదేశంలో స్థాపించినది.
1) అక్బర్
2) బాబర్
3) జహంగీర్
4) హుమాయిన్

Answer : 2

సూర వంశ స్థాపకుడు
1) షేర్షా
2) బహదుర్‌షా
3) మహ్మద్ షా
4) అహ్మద్

Answer : 1

స్వతంత్ర మహారాష్ట్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించినది.
1) శంభాజీ
2) షాజీ భోంస్లే
3) రాజారామ్
4) శివాజీ

Answer : 4

భారతదేశంలో కుషాణ రాజ్యస్థాపకుడు
1) కుజులా కాడ్పెసిస్
2) వేమాకాడ్పెసిస్
3) కనిష్కుడు
4) వాసుదేవుడు

Answer : 1

బెంగాల్ లో పాలవంశ పాలనను ప్రారంభించినది.
1) ధర్మపాలుడు
2) గోపాలుడు
3) మహేంద్రపాలుడు
4) దేవపాలుడు

Answer : 2

ప్రతీహర రాజ్యస్థాపకుడు
1) దేవరాజు
2) వత్సరాజు
3) మిహిర భోజుడు
4) మొదటి నాగభట్టు

Answer : 4

విష్ణుకుండిన రాజ్యస్థాపకుడు
1) శాంతమూలుడు
2) మొదటి మాధవవర్మ
3) విక్రమేంద్రవర్మ
4) మహేంద్రవర్మ

Answer : 2

బ్రహ్మనీ రాజ్యస్థాపకుడు
1) ఫిరోజ్ షా బహ్మనీ
2) మొదటి మహ్మద్
3) రెండవ మహ్మద్
4) అల్లావుద్దీన్ హసన్ బహ్మన్ షా

Answer : 4

బీజపూర్ ఆదిల్ షాహి రాజ్యా న్ని స్థాపించినది.
1) ఇస్మాయిల్ ఆదిల్ షా
2) యూసుఫ్ ఆదిల్ షా
3) ఫిరోజ్ షా
4) మహ్మద్ గవాన్

Answer : 2

అద్దంకి కేంద్రంగా రెడ్డి రాజ్యాన్ని స్థాపించినది.
1) అనవేమారెడ్డి
2) పెదకోమటి వేమారెడ్డి
3) ప్రోలయ వేమారెడ్డి
4) కుమారగిరి రెడ్డి

Answer : 3

హర్షుడు ఈ వంశానికి చెందినవాడు
1) గుప్తులు
2) పుష్యభూతి
3) కుషాణ
4) పాల

Answer : 2

Download PDF

మహారాష్ట్రలో పీష్వాల పాలనను ప్రారంభించినది.
1) మొదటి బాజీరావు
2) బాలాజీ విశ్వనాథ్
3) బాలాజీ బాజీరావు
4) రాజారామ్

Answer : 2

భారతదేశంలో ఆంగ్లేయ రాజ్య స్థాపకుడు
1) వారన్ హేస్టింగ్స్
2) రాబర్ట్ క్లైవ్
3) విలియం బెంటిక్
4) వెల్లస్లీ

Answer : 2

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination,telangana group exams explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *