పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ – Parliamentary system Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ – Parliamentary system Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ

All the Best….

Leaderboard: పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ

maximum of 8 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some important questions are :

  • పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వంలో మంత్రిమండలిలోని సభ్యులందరూ సమిష్టగా వీరికి బాధ్యులు?
  • కాబినెట్ తరహా ప్రభుత్వంలో, సాధారణంగా కాబినెట్ పదవీకాలం?
  • పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వంలో మంత్రులు వీరి చేత నియమింపబడతారు?
  • భారత రాజ్యాంగం పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేసింది మరియు ఈ తరహా ప్రభుత్వం సారాంశం ఏమిటంటే వీరికి అది బాధ్యత వహిస్తుంది?
  • భారతదేశంలోని పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ తరహా ప్రభుత్వం నిర్వహించబడుతుంది?
  • In a parliamentary-style government, are all members of the cabinet collectively responsible?
  • In a cabinet-style government, what is the tenure of a cabinet in general?
  • Who appoints ministers in a parliamentary-style government?
  • The Constitution of India establishes a Parliamentary Government and the essence of this Government is that it is accountable to them.
  • Which government is governed by a parliamentary system in India?

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *