దేశాల రాజధానులు మరియు పార్లమెంటు పేర్లు – Names of capitals and parliaments of countries General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

దేశాల రాజధానులు మరియు పార్లమెంటు పేర్లు – Names of capitals and parliaments of countries General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Names of capitals and parliaments of countries

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: Names of capitals and parliaments of countries

maximum of 40 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits are :

 • ఫిజి’ దేశపు రాజధాని?
 • పాపువా న్యూగినియా రాజధాని?
 • ఆస్ట్రేలియా రాజధాని?
 • బ్రెజిల్ రాజధాని?
 • ‘లిమా’ నగరం ఈ దేశపు రాజధాని?
 • అర్జెంటైనా రాజధాని?
 • స్పెయిన్ రాజధాని?
 • The capital of Fiji?
 • The capital of Papua New Guinea?
 • The capital of Australia?
 • The capital of Brazil?
 • The city of Lima is the capital of this country?
 • The capital of Argentina?
 • The capital of Spain?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *