రాజ్యాంగ నిర్మాణము – చారిత్రక నేపథ్యం భారత రాజకీయ వ్యవస్థ – Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ నిర్మాణము – చారిత్రక నేపథ్యం భారత రాజకీయ వ్యవస్థ – Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ నిర్మాణము – చారిత్రక నేపథ్యం

All the Best

Leaderboard: రాజ్యాంగ నిర్మాణము – చారిత్రక నేపథ్యం

maximum of 17 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 15 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 14 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here
Some Important Questions are :

 • భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో ఈ కింది వానిలోదేనిని అనుసరించి తయారు చేయబడిన ఆదేశాలు సంకమింపు ఆదేశాలుగా పిలువబడుతున్నాయి.?
 • 1935 చట్టం ద్వారా నెలకొల్పబడిన సమాఖ్యలో అవిశిష్ట అధికారాలు ఈ కింది వారిలో ఎవరికి ఇవ్వబడింది ?

  ఈ కింది వానిలో సరికాని జత ఏది

  భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1835, యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏవి?

  మొట్ట మొదటి భారత న్యా యశాఖ మంత్రి ఎవరు?

  భారత ప్రభుత్వ చట్టం, 1919 ఈ కింది వానిలో దేనికి ఆధారం?

  Constitutional Structure – Historical Background
  Orders made during the British rule in India following any of the following are known as transition orders.?
  Which of the following was given exclusive powers in a confederation established by the 1935 Act?
  Which of the following is an incorrect pair?
  What are the important features of Government of India Act, 1835?
  Who was the first Indian Minister of Justice?
  Government of India Act, 1919 is the basis of which of the following?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *