రాజ్యాంగ ప్రవేశిక భారత రాజకీయ వ్యవస్థ – Constitutional Preamble Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ ప్రవేశిక భారత రాజకీయ వ్యవస్థ – Constitutional Preamble Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ ప్రవేశిక - Indian Poilty Mock Test

ALL THE BEST

Leaderboard: రాజ్యాంగ ప్రవేశిక - Indian Poilty Mock Test

maximum of 9 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 15 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 14 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here
Some Important Bits Are :

 • భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అనునది?

  భారత రాజ్యాంగం యొక్క ప్రవేశికలోని ‘ఆర్థిక న్యాయం’ అనుపదం దీని కొరకు ఒక తీర్మానం?

  ‘సామ్యవాద’ మరియు ‘లౌకిక పదాలను ప్రవేశికలో దేని ద్వారా చేర్చారు?

  భారత రాజ్యాంగంలో ప్రవేశిక అను భావనను మనం ఎక్కడ నుండి తీసుకున్నాము?

  ప్రవేశిక ద్వారా స్పష్టమయ్యే అంశాలేవి?

 • Constitutional preamble
  What is the preamble of the Constitution of India?
  What is the definition of ‘economic justice’ in the preamble of the Constitution of India?
  By what are the words ‘socialist’ and ‘secular’ included in the preface?
  Where do we get the concept of entry into the Indian Constitution?
  What are the things that are made clear by the introduction?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *