బోధనోపకరణాలు౼వనరులు౼ప్రయోగశాలలు AP / Telangana DSC Free Online Mock Test – 22 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test

AP / Telangana DSC Free Online Mock Test – 22 || DSC TET Cum TRT,SGT Free Online Mock Test

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

DSC- 22 బోధనోపకరణాలు౼వనరులు౼ప్రయోగశాలలు

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: DSC- 22 బోధనోపకరణాలు౼వనరులు౼ప్రయోగశాలలు

maximum of 30 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits are :

 • “కాలమానం” అనే పాఠ్యఅంశమును బోధించుటకు నువ్వు ఎంచుకునే ప్రభావ వంతం అయిన ఉపకరణం
 • గణితానికి ప్రత్యక్షానుభవాన్ని మరియు మూర్త అనుభవాన్ని కలిగిస్తూ భావనలను అర్థవంతంగా అభ్యసించుటకు తోడ్పడునది ?
 • కనీసం ఏ ఉపకరణం తయారు చేయలేని పరిస్థితులలో ఉపాధ్యాయుని క్రియాశీలత, సృజనాత్మకతతో తరగతి నిర్వహణకు ఆదర్శవంతoగా ఉపయోగపడేది ?
 • ఉపాధ్యాయుడు తాను సేకరించిన, పొందుపరిచిన సామాగ్రిని తరగతిగదిలో తన బోధనకు ఉపయోగించేటప్పుడు ఆ తరగతి గది ఏమవుతుంది ?
 • “సంవేదాత్మక మార్గాలను ఉపయోగించి భావనలను, వ్యాఖ్యలను, ప్రశంసలను చేయడానికి, వివరించడానికి తోడ్పడే సాధనాలే బోధనోపకరణాలు” ?
 • కోబిన్ ప్రకారం అత్యధిక, అత్యల్ప జ్ఞానాన్ని పొందే అవయవాలు వరుసగా
 • పథకంలో భాగంగా పరిసరాల విజ్ఞానం ౼ 2లో విద్యార్థులకు ప్రాథమిక స్థాయిలో సైన్స్ పట్ల, చిన్న చిన్న ప్రయోగాల పట్ల ఆసక్తి, అవగాహన కలిగించుట కొరకు ఉద్దేశించబడినది ?
 • ఇన్ స్ట్రక్షనల్ టెలివిజన్ లో విద్యార్థులను సంసిద్ధం చేయుటకు ఎంత సమయం కేటాయిస్తాము ?
 •  క్రింది వానిలో పాఠశాలను సమాజంలోకి తీసుకువెళ్లే ప్రక్రియ కానిది ?
 • ఎన్. సి.ఎఫ్౼2005 ప్రకారం ప్రస్తుతం అమలయ్యే విధానం ?
 • An effective tool of choice for teaching the subject of “time”
 • Does mathematics contribute to the meaningful study of concepts while providing direct and tangible experience?
 • Ideally useful for classroom management with teacher activism and creativity in situations where at least one tool cannot be made?
 • What happens in the classroom when the teacher uses the materials he or she has collected and embedded for his or her teaching in the classroom?
 • “Teaching tools are tools that help to make and explain ideas, comments, compliments using interactive means”?
 • According to Cobb, the highest and lowest cognitive organs are, respectively
 • Is Environmental Science భాగంగా 2 intended to arouse students’ interest and understanding of science and small experiments at a basic level as part of the scheme?
 • How much time do we spend preparing students on Instructional Television?
 • Which of the following is not a process of bringing the school into the community?
 • N. What is the current policy under CF 2005?
Download PDF

Telengana dsc model pTelenganaers,
Telengana dsc model pTelenganaers pdf,
Telengana dsc model pTelenganaers 2021,
Telengana dsc model school syllabus 2021,
Telengana dsc all previous pTelenganaers,
Telengana dsc biology previous pTelenganaers,
Telengana dsc biology previous question pTelenganaers,
Telengana dsc sa biology model pTelenganaers,
Telengana dsc craft model pTelenganaers,
Telengana dsc model pTelenganaers pdf download,
Telengana dsc previous pTelenganaers download,
Telengana dsc model pTelenganaer,
Telengana dsc previous exam pTelenganaers,
Telengana dsc exam model pTelenganaers,
Telengana dsc english previous pTelenganaers,
Telengana dsc sa english model pTelenganaers,
Telengana dsc model pTelenganaers for sgt in telugu,
Telengana dsc 2021 model pTelenganaers for sgt,
Telengana dsc sgt model pTelenganaers free download,
Telengana dsc hindi model pTelenganaers 2021,
Telengana dsc hindi previous pTelenganaers,
Telengana dsc model pTelenganaers in telugu,
Telengana dsc model pTelenganaers with key,
Telengana dsc maths model pTelenganaers,
Telengana dsc maths previous pTelenganaers,
Telengana dsc urdu medium model pTelenganaers,
Telengana dsc sa maths model pTelenganaers,
Telengana dsc previous notification,
Telengana dsc model school notification 2021,
Telengana dsc old model pTelenganaers,
Telengana dsc online exam model pTelenganaers,
Telengana dsc model pTelenganaers 2019,
Telengana dsc model question pTelenganaers,
Telengana dsc previous question pTelenganaers pdf,
Telengana dsc sgt model question pTelenganaers 2021 download,
Telengana dsc tet previous question pTelenganaers,
Telengana dsc sgt model pTelenganaers 2021,
Telengana dsc sgt model pTelenganaers 2019,
Telengana dsc craft teacher model pTelenganaers,
Telengana dsc physical education teacher model pTelenganaers,
Telengana tet dsc model pTelenganaers,
Telengana dsc previous pTelenganaers with answers,
Telengana dsc 2019 model pTelenganaers,
Telengana dsc 2019 previous pTelenganaers pdf download,
Telengana dsc previous pTelenganaers 2019,
ap dsc model papers,
ap dsc model papers pdf,
ap dsc model papers 2021,
ap dsc model school syllabus 2021,
ap dsc all previous papers,
ap dsc biology previous papers,
ap dsc biology previous question papers,
ap dsc sa biology model papers,
ap dsc craft model papers,
ap dsc model papers pdf download,
ap dsc previous papers download,
ap dsc model paper,
ap dsc previous exam papers,
ap dsc exam model papers,
ap dsc english previous papers,
ap dsc sa english model papers,
ap dsc model papers for sgt in telugu,
ap dsc 2021 model papers for sgt,
ap dsc sgt model papers free download,
ap dsc hindi model papers 2021,
ap dsc hindi previous papers,
ap dsc model papers in telugu,
ap dsc model papers with key,
ap dsc maths model papers,
ap dsc maths previous papers,
ap dsc urdu medium model papers,
ap dsc sa maths model papers,
ap dsc previous notification,
ap dsc model school notification 2021,
ap dsc old model papers,
ap dsc online exam model papers,
ap dsc model papers 2019,
ap dsc model question papers,
ap dsc previous question papers pdf,
ap dsc sgt model question papers 2021 download,
ap dsc tet previous question papers,
ap dsc sgt model papers 2021,
ap dsc craft teacher model papers,
ap dsc physical education teacher model papers,
ap tet dsc model papers,
ap dsc previous papers with answers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *