క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు – చరిత్ర, సంస్కృతి  చరిత్ర – History Important Model Practice Paper – 6 Free online Mock Test For SI & Police Constable

క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు – చరిత్ర, సంస్కృతి  చరిత్ర – History Important Model Practice Paper – 6 Free online Mock Test For SI & Police Constable

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

AP HISTORY-4 ( క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు - చరిత్ర, సంస్కృతి )

All the Best….

Leaderboard: AP HISTORY-4 ( క్రీ.శ. 11-16 శతాబ్ధాల మధ్య ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు - చరిత్ర, సంస్కృతి )

maximum of 41 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Download PDF

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Questions are :

  • AD Where in Goa was a church for Christians built in 1670 during the reign of the Nawabs of Golconda?
  • Where is the tomb of Sri Potuluri Veerabrahmendraswamy located?
  • Author of ‘Balabhagavatam’?
  • What is the style of artefacts on the buildings and roofs of Chandragirikota (Chittoor) called?
  • Who was the ruler of the Vijayanagara Empire when Vasco da Gama landed in Calicut?
  • Who founded the independent Reddy kingdom in the year 1325 AD?
  • Who dug the Santhanasagaram pond?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *