భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Bits online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Bits online Mock Test For SI & Police Constable

Total Number Of Questions : 50 ( APPSC & TSPSC – SI & Police Constable Special )

INDIAN HISTORY ONLINE TEST - 1

INDIAN HISTORY MOCK TEST MOST USEFUL FOR ALL COMPETITIVE EXAMS

Leaderboard: INDIAN HISTORY ONLINE TEST - 1

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

 

Some Important Questions Are :

  • వేంగి చాళుక్యుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకున్న తొలి చోళరాజు ఎవరు?
  • భారతదేశంలోని గుహాలయాలకు సంబంధించి సరైనది ఏది?
  • అన్ని పన్నులను పూర్తిగా రద్దు చేసిన చోళరాజు ఎవరు?

    ఈ కింది వాటిలో ఖారవేలుడి బిరుదు ఏది?

    గుప్తుల కాలంనాటి ‘పంచమండలి’ విధి ఏది?

    బుద్దునికి పోషకునిగా ఉన్న కోసలరాజు ఎవరు?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *