రాజ్యాంగ ముఖ్య లక్షణాలు భారత రాజకీయ వ్యవస్థ – Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ ముఖ్య లక్షణాలు భారత రాజకీయ వ్యవస్థ – Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

రాజ్యాంగ ముఖ్య లక్షణాలు - Indian Polity

All the Best

Leaderboard: రాజ్యాంగ ముఖ్య లక్షణాలు - Indian Polity

maximum of 9 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 15 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 14 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here

Some Important Questions are :

 • భారత రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఈ కింది వాటిలో వేటిని కలుగజేస్తాయి?
 • ఈ కింది వారిలో భారత రాజ్యాంగం యొక్క రెండవ షెడ్యూల్ ఎవరికి సంబంధించి నిబంధనలను కలిగి లేదు?

  భారత రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలను ఈ కింది వాటిలో కానిది ఏది?

  ఈ కింది భారత రాజ్యాంగ షెడ్యూళ్లలో దేనియందు పార్లమెంట్ సభ్యుల, రాజ్యసభ ఛైర్మన్ మరియు డిప్యూటీ ఛైర్మన్స్, మరియు లోకసభ స్పీకర్ మరియు డిప్యూటీ స్పీకర్ జీతం మరియు ఇతర భత్యముల ఒక అంశంగా చేర్చబడినవి?

  భారత రాజ్యాంగం అనేది?

  భారత రాజ్యాంగంలోని ఏడవ షెడ్యూల్ ను ఈ కింది వ్యాఖ్యలలో ఏ వ్యాఖ్యను సరిగా వివరిస్తుంది?

  ఆదేశిక సూత్రాలు అనే భావన ఏ రాజ్యాంగం నుండి గ్రహించబడింది?

  What are the salient features of the Constitution of India?
  The Second Schedule of the Constitution of India does not contain provisions regarding which of the following?
  Which of the following is not an important feature of the Constitution of India?
  Which of the following constitutional schedules includes the salaries and other allowances of Members of Parliament, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha, and Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha?
  What is the Constitution of India?
  Which of the following commentary correctly describes the Seventh Schedule of the Constitution of India?
  From which constitution is the concept of prescriptive principles derived?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *