అంతరాష్ట్ర & అత్యవసర నిబంధనలు –  Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

అంతరాష్ట్ర & అత్యవసర నిబంధనలు –  Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

అంతరాష్ట్ర & అత్యవసర నిబంధనలు

All the Best….

Leaderboard: అంతరాష్ట్ర & అత్యవసర నిబంధనలు

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some important questions are :

 • రాజ్యాంగం యొక్క “సంపూర్ణ విశ్వాసం మరియు ప్రతిష్ట” ఉప నిబంధన దేనికి వర్తింపచేయబడదు?
 • ఒక అంతర రాష్ట్ర మండలిని దీని ద్వారా ఏర్పాటు చేయవచ్చును?
 • ఈ కింది వానిలో ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంతర రాష్ట్ర మండలిని ఏర్పాటు చేశారు?
  1975లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
  1990లో జనతాదళ్ – నేతృత్వ ప్రభుత్వం
  1978లో జనతా ప్రభుత్వం
  1996లో యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం.
 • జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో, రాష్ట్ర జాబితాలో పొందపరిచబడిన అంశముపై పార్లమెంట్ చేసిన శాసనం, ఈ కింది ఏ పరిస్థితులలో అమలు నిలిపి వేయబడును?భారత రాజ్యాంగం ఈ కింద చెప్పబడిన సందర్భలలో జరుగు వస్తువుల అమ్మకం లేదా కొనుగోళ్లపై ఒక రాష్ట్రంలోని ఏదేని శాసనం పన్నులను విధించరాదు లేదా విధించుటకు అధీకృత పరచరాదు?
  నిబంధన 356 కింద రాష్ట్రపతి పాలన ఒక రాష్ట్రంలో చెల్లుబాటులో ఉండు అత్యధికాలం?

  To what does the “absolute faith and prestige” sub-clause of the Constitution not apply?

  Can an interstate council be formed through this?

  During whose reign was the Inter-State Council formed?
  Congress government in 1975
  Janata Dal-led government in 1990
  Janata government in 1978
  United Front government in 1996.

  During the period of National Emergency, the legislation passed by Parliament on an item included in the State List shall be suspended from enforcement by the Constitution of India.
  What is the maximum validity of Presidential rule in a state under Rule 356?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *