ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 1

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 1

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Geography - 1

All the Best….

Leaderboard: Geography - 1

maximum of 29 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits are :

 • హిందూ మహా సముద్ర ద్వీపం డిగోగార్షియాలో మిలటరీ స్థావరం కలిగి ఉన్న దేశం ఏది?
 • ఒక ప్రదేశంలో వర్షపాతం పెరిగే కొద్ది ఆ ప్రాంత సముద్ర లవణీయత ఏమవుతుంది?
 • కలహారి ఎడారి ఏర్పడడానికి కారణమైన శీతల సముద్ర ప్రవాహం ఏది?
 • ఖండతీరం నుంచి 180 మీ. లోతు వరకు ఉన్న ఖండ భాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?
 • ప్రపంచంలో అతి వెడల్పయిన ఖండతీరపు అంచులు ఉన్న మహా సముద్రం ఏది?
 • పర్వవేలా «‘పోటు పాటు’లు ఒక నెలలో ఎన్నిసార్లు సంభవిస్తాయి?
 • ఏ ప్రవాహాన్ని ‘యూరప్‌ వెచ్చని దుప్పటి’ అని పిలుస్తారు?
 • సముద్రపు ఏ భాగంలో ‘చేపలు’ లాంటి జలచర జీవులు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి?
 • సముద్రంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చిన భూభాగపు కొన ప్రాంతాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?
 • తరంగ ప్రభావం వల్ల తీర ప్రాంతం అర్ధ చంద్రకారంగా మారితే దానిని ఏమని పిలుస్తారు?
 • ‘ప్రశాంత మహా సముద్రం’ అని ఏ మహా సముద్రాన్ని పిలుస్తారు?
 • కింది వాటిలో శీతల ప్రవాహాం కానిది ఏది?
 • Which country has a military base in the Indian Ocean island of Diego Garcia?
 • What happens to the sea salinity of a place as the rainfall increases?
 • Which cold sea current formed the Kalahari Desert?
 • 180 m from the continent. What is the depth of the continent called?
 • Which ocean has the widest continental margin in the world?
 • How many times a month do ‘tides’ occur?
 • Which stream is known as the ‘warm blanket of Europe’?
 • In which part of the ocean do aquatic creatures like ‘fish’ grow mostly?
 • What is the tip of the iceberg called?
 • What is it called if the coastal area becomes crescent-shaped due to the wave effect?
 • Which ocean is also known as the ‘Pacific Ocean’?
 • Which of the following is not a cold flow?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *